Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Il-Moderazzjoni tat-Tilwim rigward ir-Reviews ta' Airbnb

  Hekk kif il-komunità u s-servizzi ta' Airbnb qed ikomplu jikbru, aħna għadna impenjati li naġġornaw dil-politika meta jkun meħtieġ li nagħmlu hekk biex ir-reviews jibqgħu jagħtu stampa onesta u diretta tal-esperjenza tal-Hosts u l-klijenti tagħna.

  Aħna nemmnu li s-sistema ta' reviews li taħdem sew hija dik is-sistema li tirrispetta u tħares il-kummenti ġenwini tal-komunità tagħna. Għalhekk nieħdu t-tneħħija tar-reviews bis-serjetà ħafna. Tista' taqra l-Politika tar-Reviews ta' Airbnb kollha imma, fil-qosor, review tista' titneħħa jekk:

  Il-Moderazzjoni għall-preġudizzju

  Il-komunità tagħna tibbenefika l-iktar meta r-reviews juru stampa ċara tal-esperjenza tal-membru tal-komunità. Airbnb tneħħi r-reviews li jkunu preġudikati b'mod li mhux xieraq - pereżempju għax min qed jikteb ir-review jkun qed jipprova jieħu xi ħaġa mingħand il-persuna li qed jikteb ir-review dwarha, għax ikun hemm kunflitt ta' interess jew għax ikun kompetitur tal-persuna li qed jikteb ir-review dwarha.

  Rikatt jew offerta ta' inċentiv

  Jekk xi ħadd jipprova juża r-reviews jew it-tweġibiet għar-reviews biex iġiegħel persuna tagħmel xi ħaġa li mhux obbligata tagħmel, dan huwa użu ħażin tar-reviews u aħna ma naċċettawhx.

  L-utenti ta' Airbnb ma jistgħux jirrikattaw għar-reviews pożittivi jew jheddu b'review negattiva jekk it-talba tagħhom ma tintlaqax. Il-kont ta' min jagħmel hekk jista' jisfa limitat, sospiż jew imneħħi mill-pjattaforma ta' Airbnb.

  Dil-politika tipprojbixxi:

  • Klijenti li jheddu li jużaw ir-ratings jew ir-reviews biex iġiegħlu lill-Host jagħtihom il-flus lura, jagħtihom kumpens ikbar jew klijenti li jitolbu reviews pożittivi biex iħallu review pożittiva lura.
  • Hosts li jesiġu li l-klijenti jagħtuhom reviews jew ratings pożittivi, Hosts li joffru l-ħlas kollu jew parti mill-ħlas lura jekk il-klijenti jibdlu r-review jew Hosts li jitolbu reviews pożittivi biex iħallu review pożittiva lura. Il-Hosts lanqas ma jistgħu joffru żjara bla ħlas jew bi prezz imraħħas lill-klijenti li jibdlu xi waħda mir-reviews tagħhom.
  • Hosts jew klijenti li jitolbu lil xi ħadd jagħmel xi ħaġa partikolari li għandha x'taqsam mar-reviews biex isolvu tilwima.

  Dil-politika ma tipprojbixxix:

  • Klijent milli jikkuntattja lil Host bi problema qabel jikteb review.
  • Host jew klijent li jitlob iktar flus jew ħlas lura milli jikteb review - sakemm ir-review ma tintużax bħala rikatt biex taffettwa l-proċess tat-tilwima.
  • Host li jitlob lill-klijent iħalli review pożittiva onesta jew rating li juri esperjenza pożittiva.
  • Host jew klijent li jibdel ir-review fiż-żmien li matulu jista' jibdel dik ir-review.

  Kunflitt ta' interess

  Se nneħħu dawk ir-reviews li fihom insibu sinjali li l-booking sar biss biex itejjeb ir-ratings ta' xi ħadd jew meta nissuspettaw li ż-żjara qatt ma tkun seħħet.

  Ma naċċettawx li taċċetta bookings foloz biex tikseb reviews pożittivi, li tuża kont ieħor biex tħalli review dwarek innifsek jew dwar il-listing tiegħek jew li toffri xi ħaġa ta' valur biex tikseb reviews pożittivi. Il-kont ta' min jagħmel hekk jista' jisfa limitat, sospiż jew imneħħi mill-pjattaforma ta' Airbnb.

  Reviews dwar il-kompetituri

  Ma naċċettawx reviews miktuba mill-kompetituri (bħal pereżempju sidien ta' listings, esperjenzi u negozji kompetituri) bl-iskop li jaqtgħu qalb persuni oħra milli jibbukkjaw dawk l-esperjenzi jew listings jew bl-iskop li jħajjru lil persuni oħra jibbukkjaw listings jew esperjenzi oħra. Il-kont ta' min jagħmel hekk jista' jisfa limitat, sospiż jew imneħħi mill-pjattaforma ta' Airbnb.

  Ksur tal-projbizzjoni tal-parties

  F'ċerti sitwazzjonijiet fejn il-klijent ma jkunx mexa mal-Politika tal-Parties u l-Avvenimenti tagħna matul iż-żjara tiegħu, aħna nistgħu nneħħu r-review li jkun ħalla l-klijent. Aħna nistennew li l-Hosts tagħna jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippruvaw iwaqqfu party qabel dan isir problema tas-sigurtà jew qabel jagħti fastidju lill-komunità ta' madwar il-listing. Biss nifhmu li l-fatt li Host iwaqqaf party jista' jwassal għal review negattiva mhux ġustifikata. Biex inħeġġu lill-Hosts jagħmlu l-parti tagħhom u nnaqqsu kemm jista' jkun l-impatt tar-reviews preġudikati, ir-review ta' klijent tista' titneħħa jekk Host iġib biżżejjed provi li kien hemm ksur tal-Politika tal-Parties u l-Avvenimenti. Biss dar-reviews mhux se jitneħħew jekk ikun fihom xi informazzjoni kruċjali li tista' tkun utli għall-klijenti futuri.

  Il-Moderazzjoni għall-utilità

  Ir-reviews jagħtu lill-membri tal-komunità informazzjoni u perspettivi li jgħinhuom jagħmlu deċiżjonijiet tal-booking aħjar. L-aħjar reviews huma dawk fejn il-kittieb tar-review jiddeskrivi l-esperjenza tiegħu u jagħti l-opinjonijiet onesti tiegħu.

  Meta review jkun fiha informazzjoni li m'għandhiex x'taqsam mal-esperjenza tal-Host jew tal-klijent, jew titkellem dwar xi ħaġa li tmur lil hinn mill-kontroll tal-persuna li r-review tkun qed tinkiteb dwarha, it-tim tal-moderazzjoni tagħna se jqis kemm tkun utli billi jistaqsi:

  1. Dir-review titkellem dwar l-esperjenza u l-perspettiva personali ta' min qed jikteb ir-review?
  2. Dir-review utli għall-membri l-oħra tal-komunità ta' Airbnb? Dir-review toffri informazzjoni utli dwar Host jew klijent, listing jew esperjenza li tista' tgħin lill-oħrajn jagħmlu deċiżjonijiet ta' booking iktar għaqlin?

  Ir-review tista' titneħħa jekk Airbnb tiddeċiedi li r-review ma fiha l-ebda informazzjoni utli dwar Host jew klijent, listing jew esperjenza. Ir-reviews li l-biċċa l-kbira tagħhom tkun informazzjoni li mhux utli jistgħu jitneħħew ukoll, imma dan iseħħ biss f'każijiet fejn il-parti utli tar-review titqies li ma tkun qed toffri l-ebda informazzjoni importanti li tista' taffettwa d-deċiżjoni tal-booking tal-membri l-oħra tal-komunità.

  Eżempji ta' informazzjoni utli u informazzjoni li mhux utli

  Mhux utli: "Tafdax lix-xufiera tat-taxi f'dil-belt għax dejjem jaqbdu l-agħar toroq!"

  Utli: "Tafdax lix-xufiera tat-taxi f'dil-belt għax dejjem jaqbdu l-agħar toroq! Barra minn hekk, wasalt fil-listing u sibtu fi stat kompetament diżastruż u l-Host qatt ma wieġeb għall-ilmenti tiegħi."

  Mhux utli: "Dil-klijent giddieba prima. M'hemm l-ebda mod li hija verament tabiba."

  Utli: "Dil-klijent tfaċċat tard għaċ-checkin imbagħad bdiet tgħajjat miegħi għax ma qalet li domt wisq biex niftħilha l-post. Kienet maledukata u matul iż-żjara tagħha tilfet sabarha għal kull ħaġa ta' xejn. Allaħares xi darba kelli nispiċċa klijent tagħha."

  Il-Moderazzjoni għall-bookings ikkanċellati

  Airbnb tħallik tikteb reviews għall-bookings li jkunu ġew ikkanċellati minn 00:00 tal-jum taċ-checkin. Qed nagħmlu hekk biex niġbru l-kummenti dwar l-iktar mumenti kruċjali tal-esperjenza tal-ivvjaġġar, ċioè l-kummenti dwar il-komunikazzjoni, dwar il-ksur tar-regoli tad-dar, dwar il-problemi bil-listing fil-ħin taċ-checkin, eċċ...

  Jekk tagħżel li tikteb review għal booking li ġie kkanċellat, nitolbuk li tikteb biss dwar l-affarijiet li ltqajt magħhom int. F'każijiet fejn Airbnb jirnexxielha tikkonferma li review tħalliet għal booking ikkanċellat u dik ir-review jkun fiha informazzjoni li mhi tal-ebda interess għall-komunità tagħna (pereżempju, review b'ilment dwar il-kanċellazzjoni ta' titjira, eċċ...), dik ir-review taf titneħħa.

  Bookings ikkanċellati

  F'ċerti każijiet il-klijenti jistgħu jingħataw l-opportunità li jiktbu review għal ċerti bookings li jkunu ġew ikkanċellati wara 00:00 ta' dakinhar taċ-checkin.

  Jekk tagħżel li tikteb review għal booking ikkanċellat, nitolbuk biex il-kumment li tikteb ikun marbut mal-esperjenza personali tiegħek, fost oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam mal-komunikazzjoni, mal-ksur tar-regoli tad-dar u mal-problemi bil-listing fil-ħin taċ-checkin. Żomm f'moħħok li jekk ma tkunx għamilt iċ-checkin, jaf ma jkollokx ħsibijiet u kummenti utli x'taqsam dwar il-post, il-kumditajiet jew il-valur. Review dwar booking ikkanċellat tista' titneħħa jekk l-informazzjoni miktuba ma tkunx utli għall-komunità tagħna (pereżempju jekk tilmenta dwar kanċellazzjoni ta' titjira, eċċ.) jew jekk il-klijent ikun ikkanċella l-booking minħabba ċirkostanzi li mhux marbuta mal-esperjenza tiegħu fuq Airbnb.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?