AirCover għall-Hosts

Ħarsien komplut.
Inkluż dejjem u bla ħlas.
Fuq Airbnb biss.

Verifika tal-identità tal-klijent

Is-sistema ta' verifika dettaljata tagħna tiċċekkja dettalji bħall-isem, l-indirizz, id-dokument tal-identità maħruġ mill-gvern u iktar dettalji bħal dawn biex tikkonferma l-identità tal-klijenti li jibbukkjaw fuq Airbnb.

Għarbiel tal-bookings

Kull darba li jkun se jsir booking, it-teknoloġija tagħna tqis mijiet ta' fatturi u timblokka ċerti bookings li jagħtuha x'tifhem li hemm riskju kbir għal ħsara fil-propjetà jew parties li jagħtu fastidju.

Ħarsien sa $3M USD kontra l-ħsara

Airbnb tħallsek lura għall-ħsara li l-klijenti jagħmlu f'darek u fi ħwejġek u toffri dal-ħarsien speċjalizzat:

Arti u oġġetti prezzjużi

Airbnb se tħallas biex tirrestawra, tibdel jew tikkumpensak għall-arti jew l-oġġetti l-oħra ta' valur li ssirilhom il-ħsara.

Karozzi u dgħajjes

Aħna nħarsu l-karozzi, id-dgħajjes u l-vetturi tal-ilma l-oħra li tipparkja jew iżżomm ġewwa darek.

Ħsara magħmula mill-pets

Aħna nħallsu biex insewwu l-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets tal-klijenti.

Telf tad-dħul

Jekk ikollok tikkanċella xi bookings ta' Airbnb minħabba l-ħsara li jkunu għamlulek il-klijenti, aħna se nagħmlu tajjeb għat-telf fid-dħul tiegħek.

Tindif fil-fond

Se nagħmlu tajjeb għas-servizz tat-tindif mhux mistenni jekk dan ikun meħtieġ wara żjara ta' klijent––pereżempju tindif professjonali tat-tapiti.

Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ta' $1M USD

Aħna nħarsuk fil-każ rari li klijent ikorri jew li l-affarijiet tiegħu jinsterqu jew issirilhom xi ħsara.

Linja tas-sigurtà, 24 siegħa kuljum

Jekk qatt tħossok mhux sigur/a, l-app tagħna toffrilek aċċess malajr, lejl u nhar, għal aġenti tas-sigurtà mħarrġa apposta.

Sib id-dettalji kollha dwar kif AirCover għall-Hosts iħarsek u x'inhuma l-esklużjonijiet tiegħu.

AirCover disponibbli biss mingħand Airbnb

Airbnb
Kompetituri
Verifika tal-identità tal-klijent
Għarbiel tal-bookings
Ħarsien sa $3M USD kontra l-ħsara
Arti u oġġetti prezzjużi
Karozzi u dgħajjes
Ħsara magħmula mill-pets
Telf tad-dħul
Tindif fil-fond
Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ta' $1M USD
Linja tas-sigurtà, 24 siegħa kuljum
Għall-paragun qed nużaw informazzjoni pubblika u offerti bla ħlas li l-ikbar kompetituri tagħna kienu qed joffru f'Ottubru 2022.

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek

Ma tistax issib dak li qed tfittex? Żur iċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna.

L-eħfef mod kif ittella' l-post tiegħek fuq Airbnb

Airbnb Setup tagħmilhielek eħfef li ttella' l-post tiegħek fuq Airbnb grazzi għall-għajnuna diretta mingħand Superhost li se jgħinek bil-mistoqsijiet kollha tiegħek sakemm tilqa' l-ewwel klijent.