Il-programm Superhost: Nippremjaw lill-aqwa hosts

Il-programm Superhost jagħraf u jippremja lill-aqwa u lill-iktar hosts esperjenzati fuq Airbnb.

Il-benefiċċji ta' Superhost

Bħala Superhost, se jkollok iktar viżibilità, potenzjal ta' dħul ikbar u iktar premjijiet esklussivi. Dan huwa l-mod tagħna kif ngħidulek grazzi għall-mod eċċellenti kif tilqa' lin-nies.

Ilqa' iktar klijenti

L-attenzjoni tal-klijenti tista' twassal għal iktar bookings — u iktar flus fil-but — għas-Superhosts.

Ikseb rikonoxximent speċjali

Il-klijenti jemmnu li s-Superhosts huma l-aqwa fost l-aħjar u jfittxuhom permezz tal-filtru tas-Superhosts fir-riżultati tat-tiftix. L-emails kummerċjali tagħna u l-badges tas-Superhosts jgħinuhom jispikkaw iktar.

Aċċessa premjijiet esklussivi

Għal kull sena li jżommu l-istatus tagħhom, is.-Superhosts jirċievu kupun ta' Airbnb b'valur ta' $100 USD. U meta jintroduċu Host ġdid li jirreġistra, is-Superhosts jiksbu 20% iktar mill-bonus tal-introduzzjonijiet tas-soltu.

Kif issir Superhost

Kull 3 xhur niċċekkjaw jekk matul is-sena ta' qabel tkunx ilħaqt dal-kriterji li ġejjin.* Jekk tkun ilħaqthom, se tikseb jew iżżomm l-istatus ta' Superhost tiegħek.

Rating ġenerali ta' 4.8 jew iktar

Is-Superhosts għandhom rating ġenerali b'medja ta' 4.8 jew ogħla li jinħadem fuq ir-reviews miksuba mingħand il-klijenti ta' Airbnb tagħhom tul l-aħħar sena. Il-klijenti jafu li mingħand dal-host jistgħu jistennew li jirċievu ospitalità mill-aqwa.

Iktar minn 10 żjarat

Matul l-aħħar sena s-Superhosts iridu jkunu laqgħu għandhom mill-inqas 10 żjarat jew 100 lejl fuq mill-inqas 3 żjarat mitmuma. Il-klijenti tiegħek ikunu jistgħu jserrħu moħħhom li se joqogħdu għand host ta' esperjenza.

Rata ta' kanċellazzjoni ta' inqas minn 1%

Is-Superhosts jikkanċellaw inqas minn 1% tal-bookings, mingħajr ma ngħoddu ċ-ċirkostanzi attenwanti. Dan ifisser li l-hosts li jiksbu inqas minn 100 booking fis-sena m'għandu jkollhom ebda kanċellazzjoni. Meta l-kanċellazzjonijiet iseħħu rarament, il-klijenti jkunu jistgħu jserrħu moħħhom.

Rata ta' rispons ta' 90%

Is-Superhosts iwieġbu fi żmien 24 siegħa għal 90% tal-messaġġi l-ġodda. Meta l-klijenti jistaqsuk mistoqsija, jafu li se tweġibhom malajr.

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek

X'jiġri jekk ikolli bżonn nikkanċella minħabba emerġenza?

Jekk ikollok tikkanċella booking minħabba xi emerġenza jew sitwazzjoni li ma stajtx tevita, iċċekkja jekk din tistax titqies bħala ċirkostanza attenwanti. Jekk tkun tista' titqies hekk se tkun tista' tneħħi l-penali kollha u l-kanċellazzjoni tiegħek mhux se taffettwa l-eliġibbiltà tiegħek għall-istatus ta' Superhost.

Importanti li tikkuntattja lil Airbnb biex tressaq talba fi żmien 14-il jum minn meta tikkanċella l-booking (jew qabel jasallek il-klijent li jmiss). Jaf ikollok bżonn tibgħat xi provi dokumentati lil Airbnb biex nirreveduhom.

Sir af iktar dwar il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti ta' Airbnb

Għandi bżonn inkun host għal mill-inqas sena biex insir Superhost?

M'hemm l-ebda perjodu minimu ta' sħubija biex tkun tista' ssir Superhost. Sakemm tilħaq il-kriterji kollha sal-perjodu ta' valutazzjoni (li jsir kull 3 xhur), għandek ċans tikseb l-istatus ta' Superhost.

Kull darba li niċċekkjaw jekk ilħaqtx il-kriterji ta' Superhost, se nħarsu lejn l-aħħar sena tiegħek bħala host biex naraw kif tkun mort.

Ikseb il-pariri tas-Superhosts