AirCover

L-aqwa ħarsien matul il-vjaġġ tiegħek.
Inkluż dejjem u bla ħlas.
Fuq Airbnb biss.

AirCover

L-aqwa ħarsien matul il-vjaġġ tiegħek.
Inkluż dejjem u bla ħlas.
Fuq Airbnb biss.

AirCover joffri lil kull klijent erba' tipi ta' ħarsien waqt kull żjara

Garanzija għall-Ħarsien tal-Booking

Fil-każ rari li Host ikollu jikkanċella l-booking tiegħek fi żmien 30 jum miċ-checkin, aħna se nsibulek dar tal-istess livell jew aħjar minnha jew inħallsuk flusek lura.

Garanzija taċ-Checkin

Jekk ma jirnexxilekx tagħmel iċ-checkin fil-post li bbukkjajt u l-Host ma jkunx jista' jsolvi l-problema, għat-tul taż-żjara oriġinali tiegħek se nsibulek dar tal-istess livell jew aħjar minnha jew inħallsuk flusek lura.

Garanzija tal-Eżattezza tal-Booking

Jekk f'xi ħin matul iż-żjara tiegħek tinduna li l-listing mhux kif kien imwiegħed—pereżempju l-friġġ jieqaf jaħdem u l-Host ma jirnexxilux isewwih jew hemm inqas kmamar tas-sodda milli kellek issib—se jkollok tlitt ijiem ċans biex tirrapporta l-problema u aħna se nsibulek dar tal-istess livell jew aħjar minnha jew inħallsuk lura.

Linja tas-Sigurtà 24 Siegħa Kuljum

Jekk qatt tħossok li mhux sigur/a, se nagħtuk aċċess biex taqbad malajr ma' aġenti tas-sigurtà mħarrġa apposta, lejl u nhar.
Sib id-dettalji kollha ta' kif AirCover iħares il-booking tiegħek u liema eċċezzjonijiet għandek tkun taf dwarhom.

AirCover disponibbli biss mingħand Airbnb

AirbnbKompetituri
Garanzija għall-Ħarsien tal-Booking
Garanzija taċ-Checkin
Garanzija tal-Eżattezza tal-Booking
Linja tas-Sigurtà 24 Siegħa Kuljum
Il-benefiċċji ta' AirCover meta mqabbla mal-benefiċċji kollha bla ħlas li l-ikbar kompetituri tagħna kienu qed joffru f'Marzu tal-2022.

Kull booking jinkludi AirCover

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek

Ma tistax issib dak li qed tfittex? Żur iċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna

Għandna AirCover għall-Hosts ukoll

Titħajjar tilqa' n-nies? Grazzi għal AirCover għall-Hosts, tista' tibda tilqa' n-nies b'moħħok mistrieħ.
Sir af iktar dwar kif tilqa' n-nies